هر کسی زیبایی منحصر بفرد دارد.

هر کسی رویاهایی دارد که دیگران چیزی در موردش نشنیده اند.

هر کسی استعدادهایی دارد که مردم به آن توجهی نکرده اند.

هر کسی دارای ضعف های درونی پنهان است.

هر کسی داستانی ناگفته دارد،

پس:

هرگز با این تصور که سراسر زندگی کسی را می دانید

در موردش شروع به پیش داوری و قضاوت نکنید

چون  واقعیت این است که همه چیز را درباره او نمی دانید.

 

 

به خاطر بسپاریم که
                            همراهی خدا با انسان

                                                مثل نفس کشیدن است
                                                                         آرام، بی صدا، همیشگی

 

 


ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ،


                            ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ


                                                                      ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﻴﺴﺖ

 


آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شکر خدا


                           نگاه به آینده و اعتماد به خدا


                                        نگاه به اطراف و جستجوی خدا


                                                                  نگاه به درون و دیدن خدا


                                         لحظه هایتان سرشار از بوی خدا.


شک نکن

درست در لحظه ی آخر،

               در اوج توکل و در نهایت تاریکی

                                          نوری نمایان می شود،

                                                        معجزه ای رخ می دهد

                                و چه زیبا خدا از راه می رسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنی از "مارکوس گداویر":

                               سعی نکنیم

                                              بهتر یا بدتر از دیگران باشیم،

                                بکوشیم 

                                            نسبت به خودمان بهترین باشیم.