رتبه بندی برترین کشورهای دنیا از نظر  تولیدات علمی  سال 1388

 

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر

 ....

 

در سال 1388 در رشته مهندسی نفت تعداد کشورهایی که در نشر تولیدات علمی مشارکت داشته 75 کشور است که در این بین جمهوری اسلامی ایران جایگاه ششم جهان را به خود اختصاص داده است.

 

کشورهای آمریکا، چین، کانادا، روسیه و انگلستان به ترتیب با تولید 361 مقاله، 269، 121، 112 و 62 مقاله حائز رتبه های اول تا پنجم هستند.

 

دانشمندان ایران در رشته مهندسی نفت با انتشار 56 مقاله در جایگاه ششم قرار دارند. بعد از ایران، کشورهای فرانسه، نروژ و ژاپن با تولید 55، 51 و 43 مقاله رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

 

جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله علوم مهندسی نفت
(رتبه بندی در میان 75 کشور)

نام کشور تعداد مقاله رتبه در جهان
آمریکا 361 اول
چین 269 دوم
کانادا 121 سوم
روسیه 112 چهارم
انگلیس 62 پنجم
ایران 56 ششم
فرانسه 55 هفتم
نرو‍ژ 51 هشتم
ژاپن 43 نهم

 

ایران در رتبه نهم تولیدات علمی رشته نساجی (علم مواد)

پروفسور جعفر مهراد گفت : در رشته نساجی (علم مواد) ایران در بین 69 کشور تولید کننده علم مقام نهم جهان را دارا است. دانشمندان ایران در سال 1388 با 53 مقاله به کسب رتبه نهم جهان نائل شده اند.

 

در این رشته کشورهای چین، آمریکا، ترکیه، لهستان، روسیه، ژاپن، هندوستان و کره از ایران جلوترند. این کشورها به ترتیب با تولید 257، 200، 146، 115، 109 ، 104، 84 و 79 مقاله رتبه های اول تا هشتم را به دست آورده اند. بعد از ایران کشور انگلستان با تولید 50 مقاله در مقام دهم تولید کننده علم در رشته نساجی قرا ردارد.

 

جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته نساجی (علم مواد)
(رتبه بندی در میان 69 کشور)

نام کشور تعداد مقاله رتبه در جهان
چین 257 اول
آمریکا 200 دوم
ترکیه 146 سوم
لهستان 115 چهارم
روسیه 109 پنجم
ژاپن 104 ششم
هندوستان 84 هفتم
کره جنوبی 79 هشتم
ایران 53 نهم
انگلستان 50 دهم

 

ایران در رتبه نهم تولیدات علمی رشته ریاضیات

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در زمینه رتبه بندی کشورها در تولید علم ریاضیات به مهر گفت: دانشمندان ایران در سال 1388 در جمع 103 کشور جهان تعداد 310 مقاله چاپ کرده اند که مشترکا با تایوان در رتبه نهم جهان قرار دارند.

 

وی اضافه کرد: پیش از ایران کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و اسپانیا قرار دارند که به ترتیب 1763 مقاله، 1659، 437، 426، 402، 350، 336 و 332 مقاله منتشر کرده اند. بعد از ایران کشورهای هندوستان با تولید 289 مقاله در جایگاه دهم، ژاپن با تولید 246 مقاله در مقام یازدهم و برزیل با تولید 218 مقاله در مقام دوازدهم جهان قرار دارند.

 

جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله ریاضیات
(رتبه بندی در میان 103 کشور)

نام کشور تعداد مقاله رتبه در جهان
آمریکا 1763 اول
چین 1659 دوم
انگیس 437 سوم
فرانسه 426 چهارم
آلمان 402 پنجم
ایتالیا 350 ششم
کانادا 336 هفتم
اسپانیا 332 هشتم
ایران 310 نهم
تایوان 310 نهم
هندوستان 289 دهم
ژاپن 246 یازدهم
برزیل 218 دوازدهم

 

ایران در رتبه نهم تولیدات علمی رشته ترمودینامیک

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ادامه در زمینه رتبه بندی کشورها در تولید علم رشته ترمودینامیک به مهر گفت: ترمودینامیک رشته ای است که طبق 92 کشور به عنوان تولید کننده این علم شرکت دارند. دانشمندان ایران با انتشار 269 مقاله رتبه نهم را به خود اختصاص داده اند.

 

وی اضافه کرد: پیش از ایران کشورهای آمریکا، چین، هندوستان، ژاپن و آلمان به ترتیب با تولید 1214، 771، 421، 422 و 389 مقاله موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم جهان شده اند. فرانسه، روسیه و ایتالیا نیز قبل از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

 

مهراد ادامه داد: بعد از ایران کشورهای تایلند، انگلستان با تولید 259، 256 مقاله رتبه های بعدی را کسب کرده اند.

 

جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله ترمودینامیک
(رتبه بندی در میان 92 کشور)

نام کشور تعداد مقاله رتبه در جهان
آمریکا 1214 اول
چین 771 دوم
هندوستان 421 سوم
ژاپن 422 چهارم
آلمان 389 پنجم
فرانسه   ششم
روسیه   هفتم
ایتالیا   هشتم
ایران 269 نهم
تایلند 259 دهم
انگلستان 256 یازدهم

 

ایران در رتبه دهم تولیدات علمی رشته کامپوزیت ها (علم مواد)

پروفسور مهراد در زمینه رتبه بندی کشورها در تولید علم مواد با گرایش کامپوزیت ها گفت: در علم مواد با گرایش کامپوزیت ها ایران در بین 82 کشور تولید کننده علم در این حوزه همچنان پیشتاز است. ایران با کسب مقام دهم و با تولید 106 مقاله در سال 1388 بعد از کشورهای آمریکا با 445 مقاله، چین با 403 مقاله، هندوستان با 181مقاله، آلمان با 164 مقاله، انگلستان با 160 مقاله، کره جنوبی با 157 مقاله، فرانسه با 154 مقاله، ژاپن با 124 مقاله و ترکیه با 122 مقاله قرار دارد.

 

وی اضافه کرد: کشورهای کانادا با 97 مقاله و ایتالیا و استرالیا مشترکا هر کدام با تولید 82 مقاله رتبه های یازدهم و دوازدهم جهان را در رشته کامپوزیت ها به خود اختصاص داده اند.

 

جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله کامپوزیت ها
(رتبه بندی در میان 82 کشور)

نام کشور تعداد مقاله رتبه در جهان
آمریکا 445 اول
چین 403 دوم
هندوستان 181 سوم
آلمان 164 چهارم
انگلستان 160 پنجم
کره جنوبی 157 ششم
فرانسه 154 هفتم
ژاپن 124 هشتم
ترکیه 122 نهم
ایران 106 دهم
کانادا 97 یازدهم
ایتالیا - استرالیا 82 دوازدهم