از مطالب ارسالی دوستان: 

 

گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود


گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد


گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود می شود


گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند


 مراقب بعضی یک ها باشیم 

 

... در حالی که ناچیزند ، همه چیزند