سخنان زیبایی است

 مهم نیست منتسب به که باشند

به دکتر علی شریعتی باشد یا قیصر امین پور یا فردوسی فراهانی یا ...:

 

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
                   

 گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

 

گاهی بساط عیش خودش جور می شود

گاهی دگر، تهیه بدستور می شود

 

گه جور می شود خود آن بی مقدمه

گه با دو صد مقدمه ناجور می شود

 

 

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

 

گاهی گدای گدایی و بخت نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود

 

گاهی برای خنده دلم تنگ می شود

گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود

 

گاهی تمام آبی این آسمان ما

یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود