سخنان زیبا از دکتر شریعتی:

 

اگر مهربان باشی

         تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند

                                                                    ولی مهربان باش


 

اگر موفق باشی

         دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت

                                                                      ولی موفق باش


 

اگر شریف و درستکار باشی

                                       فریب میدهند،

                                                           ولی شریف و درستکار باش


 

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای

                                         شاید یک شبه ویران کنند

                                                                       ولی سازنده باش


 

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی

                                               حسادت میکنند

                                                                      ولی شادمان باش


 

        نیکی های درونت را فراموش میکنند

                                                                     ولی نیکوکار باش


 

        بهترینهای خود را به دنیا ببخش

                                                    حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد


 

 

و در نهایت می بینی هر آنچه هست

                                   همواره میان تو و خدا است

                                                             نه میان تو و مردم