# قضاو_قدر

از ماست که بر ماست

  ناصر خسرو قبادیانی:   روزی زسرسنگ  عقابیبه‌هواخاست                                                                                                                                                     واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست  بر راستی بال نظرکردو چنین گفت                                                                                                                                          امروز همه روی زمین زیر پر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید